Kompetensutveckling – Utbildningar
Inköp / Logistik
Sundsvall

1 utbildning

Inköp & logistik

Logistik är läran om effektiva flöden, från råvara till konsument. Målet med logistik är att höja kvalitet och servicenivå i kombination med lägre kostnader. För att vara konkurrenskraftig på en internationell marknad krävs att svenska företag har hög kompetens inom logistik.

I dagens företag köps en allt större andel av slutproduktens värde in utifrån. Inköparen har därför en central och viktig roll på företaget och det ställs höga krav på de som jobbar med inköp. Som inköpare behöver man ha kunskaper inom en rad områden, exempelvis god produktkännedom, affärsjuridik, förhandlingsteknik, bra kommunikationsförmåga och goda språkkunskaper.

Olika grenar inom logistik:

Transportlogistik
Innebär förflyttning och övervakning av fysiskt gods från punkt A till punkt B. De fyra vanligaste transportsätten är definierade som lastbil, järnväg, båt och flyg men det är även värt att nämna att "pipeline" i bland klassas som det femte transportsättet.

Ibland kan transporter skifta transportsätt, vilket oftast sker på en terminal. För att detta ska ske så effektivt som möjligt görs vissa lösningar för de olika transportsätten så att de så snabbt möjligt kan fortsätta transporten. En lösning är s.k. cross-docking, som sker mellan tåg- och lastbilstransport. I en del fall omlastas transporterna utan terminal på en gemensam mötespunkt, och denna metod brukar kallas för Merge in Transit, där mötesplatsen är själva sammanlänkningen ("merge")

Produktionslogistik
Produktionslogistik handlar om att förbättra flöden inom en produktion för att uppnå högsta möjlig effektivitet, kapacitet med mera, bland annat genom att styra och minska ledtiderna. Ofta ingår en rad olika strategier för att uppnå bästa möjliga effektivitet, vilket inte sällan involverar fler än ett företag.

Ett av de mest grundläggande stegen inom produktionslogistik är att utforma en optimal partistorlek. Önskan är att ett partis storlek är exakt anpassat till kundens order. Sättet att styra flödet av partier kan göras på olika sätt. Två av de vanligaste metoderna är Pull-metoden (sug) och Push-metoden (tryck). Pullsystem innebär att man endast producerar efter kundens behov vilket är en av grunderna inom lean production. Pushsystem innebär att ett företag tillverkar så mycket som det går utifrån råmaterial, vilket ger fördelen att kunden har större chans att få produkter inom angiven tid, men samtidigt är risken större för en större lagerhållning jämfört med ett pullsystem.

En stor utmaning inom produktionslogistiken är även att kunna planera in order från kunder och hålla tillräcklig kapacitet. Har ett företag en lång tillverkningsprocess, med långa ledtider och lång orderstock blir det naturligt svårare att möta dessa krav, vilket innebär att prognossättning och tidigare erfarenhet har en framtonande roll. Detta gör det även svårare att bestämma var i produktionen kundorderpunkten ska sättas eftersom en tillverkning mot prognos inte binder råmaterialet i produktionen med den färdiga produkten till kund. För att optimera produktionen och skapa bättre prognoser kan även matematisk köteori och simulering av befintliga logistikflöden tillämpas. (källa: Wikipedia)

Tredjepartslogistik
Third Party Logistics (TPL eller 3PL) innebär att en tredje part åtar sig att utföra hela eller delar av logistiktjänsten. Vanligen utför tredjepartsföretaget transporterna till kunderna eller svarar för fysisk lagerhållning och administration, s.k. lagerhotell. Både små och stora företag lägger ut sin logistik för att uppnå flexibilitet, kostnadseffektivitet och större fokus på sin kärnverksamhet.

Fjärdepartslogistik
En fjärde part går in och styr den logistiska strategin för en hel försörjningskedja för att på så sätt skapa maximal effektivitet. Att styra en försörjningskedja heter på fackspråk Supply Chain Management. I många fall kan det vara svårt att ha kontroll över en hel försörjningskedja, eftersom det enskilda företaget (eller koncernen) ibland inte får tillräckligt med information kring tillverkningen och logistiken. Huruvida det är det största företaget, ursprungsleverantören, eller det sista ledet innan kunden som ska ansvara för Supply Chain Management i hela eller delar av försörjningskedjan är i många fall svårt att avgöra.

Logistik och juridik
Den juridiska anknytningen till logistik brukar oftast handla om transporter, men även lagerhantering kan beröras av juridiska eftertankar. De lagar som brukar vara aktuella har i de flesta fall med de olika transportlagarna att göra (internationella såväl som nationella) samt avtalslagen och köplagen.

Logistik och IT
I en värld där företag väljer att placera tillverkning, lager och planering på skilda geografiska platser blir IT allt viktigare; både som kontroll och kommunikationsmedel. Många företag ser fördelar med att exempelvis lägga pengar på avancerade affärssystem (såsom IBS, SAP eller Movex) eller märkningssystem för sina produkter. En fördel med ett väl fungerande affärssystem är att den logistiska verksamheten synliggörs inom och utanför företaget, vilket underlättar för planeringen av produktion och transporter. Ett märkningssystem som uppmärksammats mycket på senare tid är den s.k. RFID-tekniken, vilket ger möjlighet att märka upp gods och produkter och via en liten "tag" (se. chip) bifoga mycket stor information för produkten, vilket ger möjligheter till en effektiv logistik i många avseenden.
(källa: Wikipedia)

Kurser i inköp och logistik
Kurserna i inköp och logistik på den här sektionen vänder sig till dig som redan befinner dig i yrkeslivet och vill börja jobba som inköpare eller utvecklas i din roll som inköpare. Kurser inom inköp lär oftast ut hur man gör affärsmässiga inköp, hur man gör inköpskalkyler, affärsjuridik och förhandlingsteknik.

Sundsvall 

Hittar du utbildningar med inriktning inköp / logistik som intresserar dig i Sundsvall? Om du tänker flytta bör du kontrollera bostadssituationen och ett bra första steg kan vara att söka på nätet efter "bostad Sundsvall" eller besöka myndighetssidor för Sundsvall. Tänker du pendla till och från utbildningar inom inköp / logistik i Sundsvall bör du lämpligen kolla upp bästa färdsättet i förväg.

Om du inte finner de utbildningar inom inköp / logistik som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "kompetensutveckling", Intresse: "inköp / logistik", Ort: “Sundsvall”.